Gładź polimerowa GPW Prestige
Gładź polimerowa GPW Prestige
Kod produktu: GPW-12-0001-13-01
Produkt przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych, gładkich warstw finiszowych.
Przeznaczony do nakładania ręcznego, wałkiem lub agregatem hydrodynamicznym.

Dostępne opakowania:
  • opakowanie jednostkowe: wiadro 25 kg
  • opakowanie zbiorcze: paleta ofoliowana 600 kg

Opis
Dane techniczne
Pliki do pobrania
ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków na ścianach i sufitach, do wykonywania cienkowarstwowych, gładkich warstw finiszowych, na tynkach gipsowych, cementowo – wapiennych, cementowych i wapiennych, płytach z karton gipsu, powłokach malarskich i podłożach betonowych. Może być stosowany do spoinowania płyt kartonowo – gipsowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Przeznaczony do nakładania ręcznego, wałkiem lub agregatem hydrodynamicznym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być wysezonowane, suche, trwałe, nośne i czyste. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i luźne elementy starych powłok. Ubytki w obrabianej powierzchni należy uzupełnić zaprawami do tego przeznaczonymi i wysezonować zaprawki. W przypadku słabego lub pylącego podłoża, należy je zagruntować gruntem głęboko penetrującym. W celu zmniejszenia chłonności zastosować grunt ujednorodniający chłonność podłoża i opóźniający wysychanie. Drobne rysy i nierówności zaszpachlować gładzią.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do nakładania gładzi należy ją dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem przeznaczonym do mieszania gotowych mas i przygotować odpowiednią konsystencję: bardziej gęstą do nakładania ręcznego, rzadszą do nakładania wałkiem lub agregatem. Gładź można rozrzedzić dodając do masy do 2% wody. Gładź można nanosić ręcznie za pomocą nierdzewnych narzędzi, na grubość ok. 1-2 mm, do uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni. Produkt można także nanosić specjalnym wałkiem do gładzi, a następnie wygładzać narzędziami ze stali nierdzewnej. Gładź może być nanoszona również agregatem do natrysku, w tym agregatem hydrodynamicznym. We wszystkich podanych metodach nakładania, produkt można nakładać jedno lub kilkuwarstwowo, wykańczając obrabianą powierzchnię za pomocą papieru lub siatek ściernych. Należy pamiętać, że gładź z każdym dniem twardnieje, tak więc obróbkę w postaci szlifowania przeprowadzamy w kolejnym dniu po nałożeniu. Gładź można również wykańczać bezpyłowo - po wstępnym związaniu, powierzchnię zrosić wodą i rozetrzeć pacą z drobną gąbką, a następnie powtórnie wygładzić pacą ze stali nierdzewnej. Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C

NARZĘDZIA
Pace i noże do gładzi ze stali nierdzewnej, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa z mieszadłem niepowodującym napowietrzania produktu, wałek do nakładania gładzi, kielnie i szpachelki ze stali nierdzewnej, paca gąbkowa z drobną gąbką.

PRZECHOWYWANIE
Gładź można przechowywać przez 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od 5°C do +25°C, w nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Produkt należy chronić przed przemarzaniem. Po otwarciu opakowania gładź nadaje się do użytku przez kilka dni pod warunkiem, że jest dobrze zabezpieczona przed wysychaniem.

UWAGI
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
Świeże zabrudzenia i narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.
Chronić przed dziećmi. Stosować okulary ochronne. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Zawartość pojemnika i pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.
Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)ºC i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach własności robocze i parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, EN 13963. Masa szpachlowa dwufunkcyjna, typ 3A. Do nakładania ręcznego i maszynowego.
 
Skład: dyspersja polimeru akrylowego, wypełniacze, dodatki modyfikujące
Gęstość objętościowa: ok. 1,8 kg/dm3
Czas schnięcia w jednej warstwie na powierzchni niezagruntowanej: ok. 6 godz
Czas schnięcia w jednej warstwie na powierzchni zagruntowanej: ok. 12 godz
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 250N
Przyczepność do płyt g-k: ≥ 0,25 N/mm2 lub zniszczenie w płycie
Reakcja na ogień: A2-s1, d0
Wydajność: ok. 14 dm3 z 25 kg
Zużycie: ok. 1,6 kg/m2