Grunt systemowy GPW Prestige
Grunt systemowy GPW Prestige
Kod produktu: GPW-11-0002-23-01
Produkt przeznaczony do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży.

Dostępne opakowania:
  • opakowanie jednostkowe: kanister 5 kg
  • opakowanie zbiorcze: paleta ofoliowana 450 kg

Opis
Dane techniczne
Pliki do pobrania
ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecany do stosowania pod gładzie gipsowe i polimerowe. Zalecany także do gruntowania chłonnych powierzchni tynków pod farby dyspersyjne barwione w ciemnych lub nasyconych kolorach (farby wykonywane na tzw. bazach transparentnych) oraz w przypadku wymalowań na niejednorodnych kolorystycznie lub chemicznie podłożach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

RODZAJ PODŁOŻA
Powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, gładzie wapienne, gipsowe i polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą lub wyrównawczą. W przypadku nowych tynków należy zachować przynajmniej 2-tygodniowy okres sezonowania.

SPOSÓB UŻYCIA
Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić przy użyciu pędzla, szczotki malarskiej lub wałka, dobrze wcierając go w podłoże lub za pomocą agregatu hydrodynamicznego. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłoży grunt można rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 1:1.

WARUNKI WYKONANIA
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji z wyjątkiem wody. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem.

PRZECHOWYWANIE
Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

UWAGI
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia i narzędzia czyścić wodą. Zawartość pojemnika i pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Dokument odniesienia: PN-C-81906:2003.
 
Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego i środki konserwujące
Gęstość objętościowa: ok. 1 kg/dm3
Zawartość substancji nielotnych: ≥ 10% masy
Zdolność rozcieńczania z wodą: zupełna
Dopuszczalna wartość LZO
wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/podkat. g):
30 g/l
Maksymalna zawartość LZO
w produkcie gotowym do użytku wynosi:
≤ 30 g/l
Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji): ok. 0,15 kg/m2
Wygląd: mlecznobiała ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania