Regulamin

REGULAMIN
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.gpw24.eu dalej w skrócie nazywanym Serwisem lub Portalem.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu jest spółka Grupa Prace Wykończeniowe sp. z o.o., (dalej GPW), ul. Radlińska 683, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 6472582320, REGON: 369930167, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000726865 (zwana dalej Administratorem).
 3. Administrator Serwisu nie świadczy usługi pośrednictwa na rzecz Użytkownika.
 4. Pozyskanie zgromadzonej w serwisie informacji o przedsiębiorcach jest bezpłatne.
 5. Dodanie wizytówki firmy do Serwisu jest płatne zgodnie z Cennikiem i wiąże się z opłatami, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
§ 2
Definicje
Definicje i Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem www.gpw24.eu, na której udostępniany jest Katalog Firm.
Katalog Firm – zbiór wizytówek firm zgłoszonych przez Użytkowników z branż określonych na stronach Serwisu, prezentowanych w określonej postaci zgodnej z wybranej przez Użytkownika Abonamentem.
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w Serwisie.
Odwiedzający – osoba fizyczna, która przegląda zamieszczone w Serwisie wizytówki w celu poszukiwania Wykonawcy, oraz która może kontaktować się z Użytkownikami serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio.
Okres rozliczeniowy – okres 12 miesięcy, na który została zawarta Umowa lub każde kolejne 12 miesięcy, na które Umowa została przedłużona automatycznie przez Użytkownika lub została przedłużona automatycznie na skutek braku jej wypowiedzenia w odpowiednim terminie przez Użytkownika.
Rejestracja – proces mający na celu założenie unikalnego konta dla Użytkownika polegający na podaniu danych firmowych oraz kontaktowych, a także opcji abonamentowej i ewentualnych usług dodatkowych za pomocą formularza na stronie Serwisu. 
Konto – profil Użytkownika w Serwisie  umożliwiający mu dostęp do jego danych oraz listy zakupionych lub dostępnych dla niego usług.
Abonament – w Serwisie istnieją cztery opcje umieszczenia firmy w Katalogu Firm: Testowy, Basic, Medium i VIP, różniące się od siebie ilością informacji, jaką Użytkownik może dodać o wprowadzanej przez niego firmie. Zakres poszczególnych opcji zawarty jest w cenniku zawartym na stronie internetowej Serwisu. 
§ 3
Uprawnienia Administratora Serwisu
 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji wizytówek (np. poprawiania oczywistych błędów pisarskich, uzupełniania informacji o dane powszechnie dostępne w urzędowych serwisach itd.).
 2. Wpisy, które naruszają Regulamin, prawo, dobre obyczaje i interesy osób trzecich będą usuwane. Użytkownikowi nie przysługuje wówczas prawo do zwrotu uiszczonej opłaty.
 3. Administrator Serwisu nie odpowiada za prawdziwość danych przekazanych przez Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian do Regulaminu, które będą ogłaszane na stronie Serwisu.
 5. W przypadku braku opłacenia faktury za umieszczoną wizytówkę w Serwisie Administrator może wstrzymać wyświetlanie wizytówki lub ograniczyć prezentację danych Użytkownika do czasu uregulowania faktury.
 6. Czasowe wyłączenie wyświetlania wizytówki lub części danych opisane w ust. 7 nie powoduje wydłużenia okresu rozliczeniowego ani możliwości żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany okres.
 7. Wyłączenie lub ograniczenie wyświetlania wizytówki powoduje trwałe wyłączenie opcji dodatkowych, np. dodatkowego wyróżnienia. Wynagrodzenie za wyróżnienie lub inne opcje dodatkowe za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
§ 4
Obowiązki Administratora
 1. Administrator zobowiązany jest do:
  1. Umieszczenia w Katalogu danych podanych przez Użytkownika.
  2. Usunięcia wizytówki lub zawartych w niej danych na każde żądanie Użytkownika zgłoszone z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub w formie pisemnej. Usunięcie nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
  3. Zamknięcia Konta Użytkownika na każde jego żądanie
§ 5
Uprawnienia Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany danych publikowanych w Katalogu w każdym czasie i bez dodatkowych opłat.
 2. Zmiana może być dokonana poprzez edycję danych zapisanych na koncie Użytkownika lub przez zgłoszenie zmiany bezpośrednio do Administratora z adresu e-mail wskazanego w trakcie rejestracji. Niezależnie od sposobu zmiana wymaga zatwierdzenia jej przez Administratora.
 3. Zmiana adresu e-mail przypisanego do Użytkownika jest możliwa poprzez edycję danych zapisanych na koncie Użytkownika.
 4. Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z opcji wyróżnienia wizytówek. Wyróżnienie polega na szczególnym oznaczeniu wizytówki Użytkownika poprzez dodanie do niej dodatkowego opisu (np. "super oferta" itd.). Szczegóły wyróżnienia oraz ceny opisane są w zakładce Cennik na stronie Serwisu.
 5. Jeżeli Użytkownik wykupi opcję wyróżnienia w trakcie trwania umowy, wyróżnienie trwa od momentu dodania do końca trwania okresu, na który została zawarta Umowa wybranego abonamentu i kończy się wraz z nim (nie przechodzi na następny okres). W przypadku, gdy wyróżnienie będzie trwać przez okres krótszy niż rok, Użytkownik nie ma prawa do rekompensaty lub zwrotu za niewykorzystany okres.
 6. Użytkownik może zamieszczać tylko informacje dotyczące jego działalności gospodarczej lub zawodowej, zgodnych z prawem i do których publikacji jest uprawniony. Użytkownik nie może w Serwisie zamieszczać żadnych treści nieprawdziwych, obraźliwych, czy szkalujących inne osoby lub nawołujących do nienawiści.
§ 6
Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji zgromadzonych o nim danych oraz odpowiada za ich poprawność. Dane niezgodne z rejestrami przedsiębiorców takimi jak KRS czy CEIDG Użytkownik powinien poprawić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od ich aktualizacji. Administrator Serwisu i Odwiedzający w przypadku wykrycia błędów i pomyłek w wizytówkach zgłaszają je na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator może ukryć lub usunąć dane z serwisu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
§ 7
Zasady ogólne, rejestracja, zawarcie umowy
 1. Rejestracji w serwisie dokonują przedsiębiorcy świadczący usługi zgodne z kategoriami w nim zamieszczonymi.
 2. Rejestracja firmy polega na wypełnieniu w kwestionariuszu rejestracyjnym wszystkich wymaganych pól. Warunkiem utworzenia Konta jest potwierdzenie przez Użytkownika jego utworzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesyłany przez Serwis.
 3. Serwis weryfikuje dane przesłane w formularzu rejestracyjnym z powszechnie dostępnymi rejestrami przed opublikowaniem wizytówki.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik wybiera jeden z dostępnych Abonamentów, według którego świadczona jest usługa prezentacji firmy w Katalogu.
 5. Poprzez zarejestrowanie firmy w serwisie i wybór jednego z trzech płatnych abonamentów (Basic, Medium lub VIP) oraz ewentualnie zaznaczenie usług dodatkowych (wyróżnienie wizytówki) i wciśnięcie końcowego przycisku "publikuj" Użytkownik potwierdza zawarcie umowy z Administratorem o prezentację w Katalogu Firm znajdującym się w Serwisie przez Okres rozliczeniowy.
 6. Bieg terminu rozpoczyna się w chwili udostępnienia wizytówki Użytkownika do publicznego wyświetlania w Serwisie.
 7. W przypadku wybrania abonamentu na Okres Testowy równoważnego zakresem Abonamentowi Medium Użytkownik otrzymuje możliwość umieszczenia swojej wizytówki bezpłatnie na okres dwóch miesięcy.
 8. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w Okresie Testowym w dowolnym czasie.
§ 8
Czas obowiązywania umowy
 1. Umowa jest zawarta na czas określony jednego roku.
 2. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny Okres rozliczeniowy w ramach takiego samego Abonamentu, chyba że zostanie wypowiedziana nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem.
 3. W przypadku wskazanym powyżej umowę można wypowiedzieć, przesyłając stosowne oświadczenie poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@gpw24.eu lub pocztą tradycyjną na adres Serwisu.
 4. W przypadku automatycznego wydłużenia Umowy, wyróżnienia oraz inne opcje dodatkowe nie ulegają przedłużeniu.
§ 9
Abonament
 1. Użytkownik dokonuje wyboru Abonamentu w chwili zawarcia Umowy.
 2. W przypadku wyboru Okresu Testowego domyślnie stosowany jest Abonament Medium.
 3. Użytkownik może tylko raz zarejestrować firmę w opcji testowej, która umożliwia mu dodanie wizytówki firmy bezpłatnie na Okres Testowy trwający dwa miesiące. Pozostałe rodzaje abonamentu wiążą się z opłatami określonymi w cenniku widocznym na stronie Serwisu.
 4. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy zastosowanie będzie mieć dotychczasowy Abonament.
 5. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w Okresie Testowym Abonament Testowy zostaje przekształcony w abonament w wersji Basic na warunkach określonych w regulaminie obowiązującym w dniu przekształcenia, chyba że Użytkownik wykupi inną opcję abonamentową.
 6. Użytkownik może dokonać zmiany Abonamentu na wyższy w dowolnym czasie z poziomu jego Konta za dopłatą. W dniu zmiany Abonamentu rozpoczyna się kolejny Okres rozliczeniowy. Środki za niewykorzystaną część poprzedniego Okresu rozliczeniowego nie ulegają zwrotowi.
§ 10
Wynagrodzenie
 1. Za świadczenie usług objętych Abonamentem Użytkownik zapłaci cenę określoną w Cenniku.
 2. Zapłata wynagrodzenia jest warunkiem publikacji wizytówki Użytkownika w Katalogu, chyba że Użytkownik dokonał wyboru opcji testowej.
 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z góry, w chwili zawarcia umowy (w przypadku braku okresu testowego), przedłużenia umowy lub do dnia zakończenia okresu testowego na podstawie faktury proforma przelewem.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zapłaty Administrator wystawi fakturę VAT.
 5. Zmiany w cenniku nie są traktowane jako zmiana Regulaminu. Do końca trwania danego okresu rozliczeniowego Użytkownika obowiązują stawki z dnia zawarcia lub przedłużenia Umowy.
§ 11
Odpowiedzialność
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekt marketingowy i handlowy powstały u Użytkownika na skutek umieszczenia jego wizytówki w serwisie.
 2. Administrator nie gwarantuje liczby wyszukiwań w branży wskazanej przez Użytkownika.
 3. Serwis www.gpw24.eu ani jego Administrator nie są stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami a ich zleceniodawcami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Użytkownikami Serwisu.
 4. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści umieszczone przez Użytkowników ani za sposób realizacji przez nich usług.
§ 12
Rozwiązanie umowy
 1. Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Użytkownika oraz w przypadku nienależytego wykonania umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Administratora na podjęcie należytego wykonywania umowy.
 2. W drugim przypadku Administrator ma prawo do wstrzymania wyświetlania wizytówki do czasu wykonywania umowy przez Użytkownika w sposób należyty.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Administratora Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia za niewykorzystaną część Okresu rozliczeniowego.
 4. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Administratora oraz w przypadku nienależytego wykonania umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Użytkownika na podjęcie należytego wykonywania umowy.
 5. W takim przypadku Użytkownikowi należy się zwrot wynagrodzenia za niewykorzystaną część Okresu rozliczeniowego.
§ 13
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Regulamin obowiązuje strony od chwili zawarcia umowy do czasu upływu okresu, na który umowa została zawarta.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy prawa.
 4. Spory związane z umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Prace Wykończeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińska 68.
 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: p.w.spolkazoo@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach opisanych w regulaminie Portalu oraz za Państwa zgodą w celach marketingowych.
 4. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora takim jak: firmom kurierskim, czy przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe albo hosting strony internetowej, poczty elektronicznej, czy serwisu społecznościowego.
 5. Administrator może przetwarzać Państwa dane ze względów podatkowych maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zaistniało zdarzenie podatkowe np. wykupienie płatnej reklamy na portalu, a ze względów promocyjnych i marketingowych do chwili odwołania zgody lub usunięcia swoich danych z portalu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Administrator zamierza w celach marketingowych profilować państwa dane osobowe, w szczególności w celach dostosowania oferty i produktów do Państwa potrzeb i wymagań, a także umożliwiać filtrowanie dane wyświetlane na portalu.
 8. Ponadto informujemy o prawie do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • odwołania udzielonej zgody,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.